Marknaden för förnybar energi växer snabbt, och det är solenergi-lösningarna som står för de största tillväxtsiffrorna. Väl där motsvarar tillväxten 40 till 50 procent årligen, globalt sett.

Solceller, som nyttjar solens strålar för att skapa energi, har under de senaste åren blivit alltmer effektiva. Solcellsanläggningar kan numera producera mer el på kortare tid, och är därför vanligt förekommande på bostads- och företagsfastigheter.

 

Solenergi i norra Sverige

Potentialen för att genomdriva lyckosamma solenergiprojekt i Sverige är stor, då solförhållandena nästan är lika goda som i norra Tyskland. I norra Sverige är utbudet av solcellslösningar dock få till antalet, då endast ett fåtal lokala solcellsleverantörer finns tillgängliga. En uttalad skepsis finns, då investerarna oroar sig huruvida de mörka månaderna, samt de stora snömängderna, kommer att påverka lönsamheten.

 

Potentialen för solel i norra Sverige

Projektledare och affärsutvecklare hemmahörande i Piteå driver projektet ”Arctic Solar – Solel i norra Sverige”Samma projekt har som mål att påvisa solpanelernas positiva egenskaper, samt att övertyga små till medelstora företag i norra Sverige att solenergi-framställning är både lönsamt och hållbart över tid.

Energikontor Norr sammanfattar fördelarna med solceller i norra Sverige på ett mycket träffande sätt:

”Om det skulle monteras anläggningar för solel på alla tillgängliga byggnadstak i Norrbotten skulle de bidra med cirka 0,5 TWh el per år. Det motsvarar nära hälften av elanvändningen i länets bostäder och fritidshus.”

Bygglov för solceller

Bygglov är inte nödvändigt för solfångare och solpaneler, såvida byggnationen följer takets lutning och husets form, menar Boverket. Om fastigheten är K-märkt kan dock ett bygglov krävas.

Ni bör dock dubbelkolla huruvida ett bygglov behövs då olika kommuner tillämpar olika regler. Den lokala byggnadsnämnden bör alltid tillfrågas innan ni påbörjar byggprojektet.

 

Solceller för villatak

Många svenskar har valt att installera solceller på sina tak, för att därmed kunna sänka sina elkostnader, samt för att bli mindre känsliga för elprisfluktuationer. Utöver det anser många att känslan av att producera och nyttja egentillverkad el är underbar.

 

Priser för solceller till villa

Prisläget kan variera då varje nyinstallation är unik, men i regel är det 18.000 kronor per installerad kW som är aktuellt. Priset för en solcells-installation bör dock minska över tid, då den bakomliggande tekniken utvecklas kontinuerligt, samt då populariteten för grön el ökar, vilket bör leda till massproduktionsfördelar.

I dagsläget påverkas prisläget av följande faktorer:

  • Solcellernas effekt/kvalitet
  • Takets/byggnationens storlek
  • Huruvida solcellerna ska vara nätanslutna eller fristående
  • Konkurrensen i närområdet

 

Statliga bidrag finns tillgängliga

Villaägare som vill installera solceller kan söka statliga bidrag för att mildra installationskostnaden. Solcellsstödet täcker 20 procent av totalkostnaden för installationen, och det andra alternativet, ROT-avdraget, täcker 9 procent av installationskostnaden.

Länsstyrelsen hanterar samtliga solcellsstöds-ansökningar, medan Skatteverket hanterar ROT-avdragen. ROT-avdraget och solcellsbidraget kan inte nyttjas tillsammans, ni måste välja ett tillvägagångssätt. Vi rekommenderar i första hand att i nyttjar solcellsbidraget, då det leder till en större total besparing.

 

Fristående och nätanslutna solcellssystem

Två typer av solcellssystem finns tillgängliga i dagsläget, fristående och nätanslutna sådana. De fristående systemen laddar ett batteri, som bistår med el när solen inte längre skiner.

Nätanslutna solceller är i sin tur kopplade mot det lokala elnätet, och allt elöverskott kan därmed säljas till ennätsleverantörer, enligt tidigare bestämda avtal. Vid behov kan ni även köpa el, vilket är omöjligt för de personer som äger fristående solcellssystem.